ÇáÑÆíÓíÉ ãä äÍä ÊæÙíÝ ÑæÇÈØ ãÝíÏÉ
| E
      
ÇáÅÏÇÑÉ ÇáãäÊÌÇÊ ÍæßãÉ ÇáÔÑßÉ ÇáãÑßÒ ÇáÅÚáÇãí ÇÊÕá ÈäÇ
ÇáãäÊÌÇÊ
ÃäÇÈíÈ ÇáÈÇá ÈÇíÈ

: .
: .
: PS 196, ISO 4427, EN 12201, DIN 8074.
: 16 225 .
: 6 , 12 , 50 100 .
: .
: , , .

SDR 11
SDR 9
SDR 7.4
SDR 6
 
 
PN 16 bar
PN 20 bar
PN 25 bar
PE 80
PN 16 bar
PN 20 bar
PN 25 bar
 
PE 100
Wall Thickness mm
Outside Dia. mm
emax
emin
emax
emin
emax
emin
emax
emin
--------
--------
2.6
2.2
2.7
2.3
3.4
3.0
16
2.3
2.0
3.1
2.8
3.4
3.0
3.9
3.4
20
2.7
2.3
3.4
3.0
4.0
3.5
4.8
4.2
25
3.4
3.0
4.1
3.6
5.0
4.4
6.1
5.4
32
4.2
3.7
5.1
4.5
6.2
5.5
7.5
6.7
40
5.2
4.6
6.3
5.6
7.7
6.9
9.3
8.3
50
6.5
5.8
8.0
7.1
9.6
8.6
11.7
10.5
63
7.6
6.8
9.4
8.4
11.5
10.3
13.9
12.5
75
9.2
8.2
11.3
10.1
13.7
12.3
16.7
15.0
90
11.1
10.0
13.7
12.3
16.8
15.1
20.3
18.3
110
12.7
11.4
15.6
14.0
19.0
17.1
23.0
20.8
125
14.1
12.7
17.4
15.7
21.3
19.2
25.8
23.3
140
16.2
14.6
19.8
17.9
24.2
21.9
29.4
26.6
160
18.2
16.4
22.3
20.1
27.2
24.6
33.0
29.9
180
20.2
18.2
24.8
22.4
30.3
27.4
36.7
33.2
200
22.7
20.5
27.9
25.2
34.0
30.8
41.3
37.4
225
25.1
22.7
30.8
27.9
37.8
34.2
45.8
41.5
250
28.1
25.4
34.6
31.3
42.3
38.3
51.3
46.5
280
31.6
28.6
38.9
35.2
47.6
43.1
57.7
52.3
315
35.6
32.2
43.8
39.7
53.5
48.5
65.0
59.0
355
40.1
36.3
49.3
44.7
60.3
54.7
--------
--------
400